Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat descriu el tractament de les dades personals per part de Brachfield & Associats Advocats (BRACHFIELD ADVOCATS) la qual s’ajusta al que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Qui és el responsable de les dades?

Identitat del responsable: Pere Joaquim Brachfield

Nom comercial: Brachfield & Associats Advocats

NIF: 46230494N

Adreça: Avinguda de Gran Via de Carles III, núm. 76, 08028 Barcelona, Espanya.

Telèfon 93 296 96 61

Correo electrónico: info@brachfield.com

Pot dirigir-se qualsevol consulta o comunicació a l’adreça de correu electrònic info@brachfield.com o, alternativament, mitjançant correu postal a Avinguda de Gran Via de Carles III, núm. 76, 08028 Barcelona, Espanya.

Quines categories de dades es tracten?

Nom i cognoms

Adreça de correu electrònic, personal i/o professional

Número/s de telèfon, personal i/o professional

Direcció, personal i/o professional

Empresa i càrrec dins de l’organització

DNI/CIF/NIE

Qualsevol altra informació que faciliti a través dels camps de text lliure inclosos en els formularis habilitats

Tipus de Dades Mantingudes per BRACHFIELD ADVOCATS

A continuació s’explica la finalitat, termini de conservació i legitimació de les dades recaptades i mantingudes per BRACHFIELD ADVOCATS. S’informa l’interessat que no es generaran perfils comercials ni es prendran decisions automatitzades.

Dades de Clients

BRACHFIELD ADVOCATS conservarà les dades de caràcter personal per a la prestació dels serveis jurídics sol·licitats per qualsevol client o potencial client. Normalment, l’abast de tals serveis jurídics quedarà delimitat en la carta per encàrrec signada entre BRACHFIELD ADVOCATS i el client. També, BRACHFIELD ADVOCATS podrà tractar les dades personals en seu precontractual, com per exemple amb la finalitat de preparar una proposta de serveis al client o potencial client.

Amb quina finalitat es tracten les dades?

Les dades personals dels nostres clients seran tractats per al desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats, la qual cosa inclou:

Elaborar adequadament la proposta de serveis sol·licitada.

Gestionar la contractació dels serveis sol·licitats i la facturació corresponent.

Mantindre el contacte per a recaptar informació o proporcionar informació sobre els serveis contractats i/o modificacions en aquest.

Donar compliment a les obligacions contractuals i comercials assumides i a quantes obligacions legals hagen de ser ateses per BRACHFIELD ADVOCATS.

Conéixer el grau de satisfacció amb els serveis rebuts.

Enviar comunicacions electròniques en relació amb activitats, novetats, esdeveniments i notícies del despatx que puguen ser del seu interés d’acord amb la naturalesa del servei contractat i sempre que no manifeste el seu desig de no rebre-les a l’empara del permés per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

En relació amb les sol·licituds de contacte, les dades seran objecte de tractament amb la finalitat de proporcionar una adequada gestió i atenció de la sol·licitud d’acord amb la naturalesa d’aquesta.

Així mateix, es tractaran les dades amb finalitats de màrqueting en cas que se sol·licite l’alta en la secció “Mantinga’s informat” i en aquells supòsits en què es proporcione expressament el consentiment necessari per a això. Aquesta finalitat inclou l’enviament de comunicacions electròniques periòdiques en relació amb informació, activitats, novetats, esdeveniments i notícies relatives al despatx o al sector jurídic en general i que puguen ser d’interés per als Usuaris i sempre que no manifesten el seu desig de deixar de rebre-les.

En cas de sol·licitar inscripció i/o participar en algun dels esdeveniments que celebrem, s’utilitzaran el nom i cognoms, adreça de correu electrònic i dades professionals (empresa i càrrec) per a gestionar la inscripció a l’esdeveniment de referència i mantindre el contacte amb la finalitat de confirmar assistència o informar de qualsevol novetat o canvi en l’esdeveniment seleccionat. Així mateix, podem utilitzar les dades per a recaptar l’opinió i experiència sobre l’esdeveniment, realitzar estudis estadístics, així com per a enviar-li informació sobre futurs esdeveniments, notícies i novetats del despatx.

Així mateix, només en cas que siga sol·licitat i, sempre que no retire el seu consentiment, usarem les dades per a l’enviament de newsletters i comunicacions comercials electròniques periòdiques en relació amb informació, activitats, novetats, esdeveniments i notícies relatives al despatx o al sector jurídic que puguen ser del teu interés.

Cuando se accede al portal web, se lleva a cabo un tratamiento de datos del usuario con la finalidad de elaborar informes estadísticos y perfiles anónimos respecto a los hábitos de acceso y la actividad desarrollada por los Usuarios durante su navegación.

Tret que s’indiqui el contrari, les dades sol·licitades són necessaris pel que la seva no aportació impedirà la presentació de la sol·licitud en qüestió.

BRACHFIELD ADVOCATS participa en xarxes socials. El tractament de les dades que es realitzi dels Usuaris que es facin seguidors (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de BRACHFIELD ADVOCATS en les xarxes socials, es regirà per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, que l’usuari, com a participant d’aquestes xarxes socials, haurà acceptat prèviament. En conseqüència, BRACHFIELD & ASSOCIATS ADVOCATS no es fa responsable de la informació personal compartida per l’usuari en les xarxes socials.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Quina és la legitimació per al tractament dels dades? Quina és la legitimació per al tractament dels dades?

Quant temps guarda BRACHFIELD ADVOCATS les dades?

Les dades personal objecte de tractament per BRACHFIELD ADVOCATS seran tractats mentre sigui necessari per a la finalitat per a la qual van ser recollits o continuï vigent la relació entre les parts i sempre que el titular d’aquells no manifesti la seva oposició o arrebossat el consentiment prestat. Una vegada finalitzat aquest termini, i només en el cas que resulte necessari d’acord amb la normativa vigent, es conservaran les dades degudament bloquejades durant els terminis legalment establits.

Si desitja obtindre més informació referent a això pot sol·licitar-la en info@brachfield.com

Dades de persones que sol·liciten informació

Finalitat: BRACHFIELD ADVOCATS conservarà les dades personals i materials d’acompanyament que envie qualsevol persona per qualsevol mitjà sol·licitant informació sobre els serveis de BRACHFIELD ADVOCATS. La finalitat consistirà a respondre la consulta de l’interessat.

Termini de Conservació: Les dades personals de persones que sol·liciten informació sobre els serveis de BRACHFIELD ADVOCATS, o d’alguna altra manera sol·liciten estar informats sobre una qüestió determinada, es conservaran fins que l’interessat retire el seu consentiment, llevat que hi haguera una obligació legal de conservar les dades personals per un termini superior.

Legitimació: BRACHFIELD ADVOCATS està legitimat per a la conservació de les dades personals de persones que sol·liciten informació de conformitat amb el consentiment específic que haurà de retornar signat qualsevol interessat. Si l’interessat es negara a signar el consentiment específic, les seues dades i materials seran esborrats i no s’atendrà la consulta realitzada.

Comunicacions Comercials

Finalitat: En cas que BRACHFIELD ADVOCATS anara a enviar a un interessat comunicacions comercials, BRACHFIELD ADVOCATS sol·licitarà a l’interessat el seu consentiment exprés i previ per a a aquest efecte. La finalitat serà enviar comunicacions comercials puntuals o periòdiques a l’interessat, incloent-hi un newsletter i/o comunicacions específiques.

Termini de Conservació: Les dades personals de persones que accepten rebre comunicacions comercials de BRACHFIELD ADVOCATS es conservaran fins que l’interessat retire el seu consentiment, llevat que hi haguera una obligació legal de conservar les dades personals per un termini superior.

Legitimació: BRACHFIELD ADVOCATS està legitimat per a la conservació de les dades personals d’interessats a rebre comunicacions comercials de BRACHFIELD ADVOCATS de conformitat amb el consentiment específic que haurà de retornar signat qualsevol interessat. Si l’interessat es negara a signar el consentiment específic, les seues dades seran esborrades i BRACHFIELD ADVOCATS no li enviarà comunicacions comercials.

Dades de Proveïdors

Finalitat: BRACHFIELD ADVOCATS conservarà les dades de caràcter personal per a la recepció dels serveis prestats per qualsevol proveïdor o potencial proveïdor de serveis. Normalment, l’abast de tals serveis quedarà delimitat en el contracte de prestació de serveis signat entre BRACHFIELD ADVOCATS i el proveïdor de serveis. També, BRACHFIELD ADVOCATS podrà tractar les dades personals en seu precontractual, com per exemple amb la finalitat de sol·licitar una proposta de serveis al proveïdor o potencial proveïdor de serveis.

Termini de Conservació: Les dades personals de proveïdors i potencials proveïdors de serveis es conservaran en tot cas mentre es mantinga la relació jurídica amb BRACHFIELD ADVOCATS i, posteriorment, fins que el proveïdor o potencial proveïdor de serveis sol·licite la seua supressió.

Legitimació: BRACHFIELD ADVOCATS està legitimat per a la conservació de les dades personals per a l’execució del contracte de prestació de serveis que se signe entre BRACHFIELD ADVOCATS i el subministrador de serveis, així com per a qualssevol actuacions precontractuals. Així mateix, BRACHFIELD ADVOCATS està legitimat per consentiment del proveïdor de serveis, el qual podrà quedar reflectit en el contracte que se signe entre BRACHFIELD ADVOCATS i el proveïdor de serveis.

La comunicació de les dades personals és un requisit essencial per a la signatura del contracte de prestació de serveis, per la qual cosa el proveïdor de serveis està obligat a la seua comunicació a BRACHFIELD ADVOCATS. En cas que el proveïdor de serveis no facilite les seues dades personals, BRACHFIELD ADVOCATS podrà negar-se a la signatura del contracte de prestació de serveis, negar-se a rebre els serveis i/o resoldre la relació jurídica en qualsevol moment.

A quins destinataris es comuniquen les dades?

Per a complir amb les finalitats indicades, BRACHFIELD ADVOCATS pot comunicar dades a la societat AEQUO ANIME ADVOCATS S.L. així com a tercers que ens proporcionen serveis financers, tecnològics, logístics, etc.

En el marc dels serveis professionals que presta BRACHFIELD ADVOCATS, així com per a l’execució de contractes amb clients i proveïdors, BRACHFIELD ADVOCATS pot comunicar les dades personals a tercers, incloent:

Tercers als quals hagen de ser comunicats les dades personals, com ara jutges, tribunals, àrbitres, col·legis d’advocats, administracions públiques, contraparts, auditors, comptables, assessors, perits, investigadors privats, advocats, procuradors, notaris, registradors i altres professionals de l’àmbit jurídic;

Proveïdors de serveis de BRACHFIELD ADVOCATS com ara proveïdors informàtics, comptables, auditors, emmagatzematge de documents, i altres professionals de l’àmbit jurídic.

A més de l’anterior, es comunicaran dades personals en aquells supòsits requerits per la normativa vigent.

Destinataris i Transferències Internacionals

Excepte obligació legal o consentiment exprés de l’interessat, BRACHFIELD ADVOCATS no realitzarà cap cessió ni cap transferència internacional de dades de caràcter personal.

Quins són els seus drets quan facilita les seues dades personals?

Els Usuaris poden exercir els drets:

D’accés a les dades personals que estiguen sent objecte de tractament i als detalls d’aquestes operacions de tractament.

De rectificació de les dades que siguen inexactes

De supressió, en els casos previstos per la normativa

A la limitació de les seues dades en els supòsits que determina la llei

A la portabilitat de les seues dades quan el tractament siga automatitzat i trobe la seua base legal en una relació contractual o en el consentiment

D’oposició al tractament en aquells supòsits permesos per la llei

De revocació, en qualsevol moment, del consentiment prestat

Podran exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, en el domicili social de BRACHFIELD ADVOCATS o enviant un correu electrònic a info@brachfield.com.

L’interessat haurà d’indicar en tot cas el seu nom, cognoms i adreça de contacte i, a més, haurà d’acompanyar a qualsevol sol·licitud una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o el Número d’Identificació d’Estranger.

L’interessat pot obtindre més informació sobre els drets anteriors, així com formularis per a exercitar-los, en la pàgina d’internet de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) situada en C/ Jorge Juan nº6, 28001 Madrid. Més informació en www.aepd.es.

Si l’interessat ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica, aquest té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En cas que l’interessat considere vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a través de la seua pàgina d’internet (www.agpd.es).

×