Serveis

Som experts en:

Dret Mercantil

Assessorament i assistència en totes les àrees legals que la seva activitat empresarial necessiti

Dret Internacional dels Negocis

Especialitzats en el desenvolupament dels negocis a nivell internacional.

Dret Civil

Especialitzats a prestar assistència lletrada integral en totes les matèries civils.

Dret de Família i Successions

Assessorament en tots els assumptes relacionats amb les relacions paternofilials.

Dret Penal

Especialistes en la defensa del client en qualsevol tipus de procés penal. Tant acusació com defensa.

Assessorament a Empreses en Situació d'Insolvència

Assessorament legal a l'empresa o empresari autònom en situació d'insolvència

Recuperació Extrajudicial d'Impagaments

Solució dels impagaments de crèdits interempresarials mitjançant la reclamació extrajudicial

Reclamació Judicial de Crèdits Impagats

Anàlisi de viabilitat de les accions judicials necessàries per a la recuperació de la deute.

Honorarios profesionales

Honoraris Professionals

Per a cada assumpte que un client ens vaja a confiar confeccionarem un pressupost ad hoc per escrit dels serveis jurídics sol·licitats.

Les modalitats per a aplicar els honoraris varien substancialment segons el tipus de procediment i tipologia de l’assumpte.

Dret Mercantil

Assessorem empreses d’àmbit nacional i internacional, en totes les especialitats del Dret Mercantil.

El nostre equip d’advocats assisteix als nostres clients en totes les àrees legals que la activitat empresarial que necessiti, ja siga assessoria d’empresa pròpiament dita, com en operacions societàries.

Concretament, les àrees de pràctica del Departament de Mercantil i Societari inclouen:

 • Planificació estratègica i constitució de societats.
 • Procés de revisió legal relativa a adquisicions de companyies (“Due Diligence”).
 • Fusions, escissions, augments i disminucions de capital, reestructuració de societats.
 • Joint Ventures i un altre tipus d’agrupacions d’àmbit nacional i/o internacional
 • Secretaria de societats i assessorament jurídic permanent al Consell d’Administració.
 • Planificació de la successió d’empreses familiars.
 • Contractació mercantil: contractes de distribució, representació, agència i franquícies.
 • Llicències d’explotació, aprovisionaments i contractes outsourcing.
 • Dret europeu i de defensa de la competència; prevenció de la competència deslleial.
 • Regulació del sistema financer, bancs, assegurances i transports.
 • Protecció de dades

Dret Internacional dels Negocis

El nostre bufet compta amb professionals especialitzats en el desenvolupament dels negocis a nivell internacional i, per això, ofereix als seus clients locals la possibilitat d’obrir negocis a l’estranger mitjançant l’exportació dels seus productes i serveis. Igualment, assessora als seus clients estrangers que desitgen iniciar una activitat empresarial a Espanya.

Comptem amb una xarxa internacional de despatxos amb els quals col·laborem molt activament i que ens permet ser l’interlocutor oficial entre els nostres clients i l’advocat estranger, i efectuar un seguiment exhaustiu de l’assumpte sense que l’idioma supose un impediment.

Amb més exactitud, els nostres serveis comprenen:

 • Assessorament jurídic per a la internacionalització dels productes i serveis dels nostres clients a l’estranger.
 • Assessorament jurídic a clients estrangers per a l’assentament del seu negoci a Espanya. Concretament, estudiem què el tipus de companyia li convindria segons la seua activitat.
 • Assistència per a la constitució de noves societats, filials, sucursals, delegacions o agències en el territori corresponent.
 • Assistència per a la sol·licitud i tramitació de finançament, ajudes i subvencions.
 • Assessorament jurídic i seguiment de totes les actuacions necessàries per a l’obertura del negoci a Espanya o a l’estranger.
 • Anàlisi d’inversió, estudis de viabilitat, plans de viabilitat, anàlisi de costos del negoci en qüestió.
 • Gestió de projectes empresarials.
 • Cerca de finançament extern a través de “Business Angels” o de crèdits participatius institucionals.

Dret Civil

El nostre equip d’advocats està especialitzat a prestar assistència lletrada integral en totes les matèries civils. En particular, aquest departament cobreix els següents àmbits:

 • Contractació general.
 • Responsabilitat civil, contractual (incompliment de contractes) i extracontractual (accidents).
 • Comunitats de Propietaris.
 • Arrendaments.
 • Drets d’explotació i construcció sobre béns immobles: servituds, usdefruit, dret de vol, etc.
 • Garanties i adquisició preferent en l’àmbit immobiliari.
 • Constitució, gestió i administració de tota classe de comunitats de béns.
 • Divisió i liquidació de patrimonis personals i societaris.
 • Defensa dels consumidors i usuaris.
 • Estat civil i la seua constància i defensa registral.

Dret de Família i Successions

El nostre equip d’advocats assessora en tots els assumptes relacionats amb les relacions paternofilials, com ara la resolució dels conflictes familiars originats a conseqüència de la ruptura del matrimoni o de la parella de fet mitjançant la negociació i redacció del conveni regulador, en el seu cas.

Respecte a la capacitat de les persones, el nostre servei jurídic inclou l’assistència lletrada en els procediments d’incapacitació i nomenament de tutor.

En matèria de successions, els nostres advocats assessoren en la planificació de les herències, tant jurídica com fiscalment, i dels tràmits inherents a una successió ja causada. I si fora necessari, també intervenen en la resolució de conflictes entre els hereus.

En particular, s’inclouen els següents:

 • Separaciones y divorcios. Regulació de les relacions paternofilials contenciosos.
 • Execució de sentències de separació, divorci i regulació de mesures paternofilials.
 • Modificació de mesures fixades en procediments de separació i/o divorci.
 • Negociació i redacció convenis reguladors.
 • Liquidació de règims matrimonials.
 • Impugnació de paternitat.
 • Dret de les persones, filiació i tutela.
 • Declaració d’incapacitació i nomenament de tutor.
 • Planificació de la successió i herència.
 • Planificació fiscal de l’herència.
 • Assessorament en redacció de testaments i pactes successoris.
 • Declaracions d’hereus abintestat.
 • Reclamacions de drets hereditaris i/o legitimaris.
 • Impugnació de testaments i disposicions testamentàries.
 • Protocol·lització de testaments hològrafs, codicils i memòries testamentàries.
 • Particions hereditàries.
 • Reclamació de quarta falcidia.
 • Drets hereditaris en parelles de fet.
 • Herències de residents i no residents.
 • Liquidació de l’impost sobre successions i donacions.

Departament Penal

Brachfield & Associats Advocats compte entre els seus professionals amb especialistes en la defensa del client en qualsevol tipus de procés penal, tant en qualitat d’acusació com de defensa, amb una significativa especialització en assumptes de Dret Penal Econòmic.

Així mateix, compta amb un Departament Penal d’Empresa, oferint així un assessorament penal empresarial continu a l’empresa, cobrint totes les seues necessitats, tant en assumptes on la mateixa haja resultat perjudicada per una actuació delictiva en els quals siga convenient personar-se, com a acusació particular a fi de defensar els interessos de la companyia i reclamar els danys i perjudicis patits, com en assumptes on la mateixa haja sigut imputada, o en el seu cas, la seua junta directiva, gerència o administració social.

Igualment, Brachfield & Associats Advocats brinda la possibilitat als seus clients de poder disposar en el marc de la seua empresa d’un assessorament penal preventiu. Això suposa disposar de l’oportunitat d’instaurar un protocol d’actuació amb la finalitat de neutralitzar possibles riscos penals propis de l’activitat de l’empresa mitjançant la implantació del denominat “Compliance Program”, això és, Pla de Prevenció de delictes, el contingut dels quals té com a objecte dotar de la màxima seguretat jurídica possible a l’empresa donada la responsabilitat penal de les persones jurídiques vigent actualment en l’ordenament jurídic espanyol.

Concretament, les àrees de pràctica del Departament de Dret Penal inclouen el següent:

 • Assessorament penal general i defensa en qualsevol procés penal, com ara:
 • Delictes contra les persones: lesions, homicidi, assassinat, etc.
 • Delictes de violència de gènere i violència domèstica.
 • Delictes contra l’honor: injúries i calúmnies.
 • Delictes contra la llibertat sexual: agressió sexual, abús sexual, assetjament sexual, etc.
 • Delictes contra la llibertat: detenció il·legal, segrest, amenaces, coaccions, tortura i contra la integritat moral.
 • Delictes contra els drets i deures familiars: abandó de família, impagament de pensions, sostracció de menors, etc.
 • Delictes contra la intimitat: descobriment i revelació de secrets, violació de domicili.
 • Delictes contra el patrimoni: robatori, furt, encobriment, danys, defraudacions, etc.
 • Delictes econòmics: estafa, apropiació indeguda, falsedats, delictes societaris, blanqueig de capitals, insolvència punible, etc.
 • Delictes contra la salut pública: tràfic de drogues.
 • Delictes de trànsit: alcoholèmies, excés de velocitat, conducció sense carnet, desobediència a l’autoritat, conducció temerària i omissió del deure de socors.
 • Delictes contra la Hisenda Pública: delicte fiscal.
 • Delictes contra la seguretat social i contra els drets dels treballadors.
 • Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial.
 • Delictes contra el medi ambient i urbanístic.
 • Delictes administratius: suborn, prevaricació, urbanístics, tràfic d’influències, malversació, fraus, negociacions prohibides, corrupció i infidelitat en custòdia documents.
 • Delictes contra l’administració de justícia: prevaricació, encobriment, acusació i denúncies falses, simulació de delictes, fals testimoniatge, obstrucció a la justícia, deslleialtat professional, trencament de condemna.
 • Delictes contra l’ordre públic: atemptats contra l’autoritat, resistència i desobediència, tinença, tràfic i depòsit d’armes.
 • Altres àmbits d’especialitat en els quals prestem assessorament en matèria penal:
 • Defensa penal en macroprocessos penals amb multitud de perjudicats
 • Informes i dictàmens en qualsevol àmbit del Dret Penal
 • Accidents de circulació i responsabilitat civil
 • Dret Penal del menor
 • Dret Penitenciari (Classificacions en grau, Permisos d’eixida, Sancions, Llibertat condicional)
 • Dret Penal Internacional (Dret penitenciari internacional, Extradició, Ordre Europea de detenció i lliurament)
 • Assessorament en Dret Penal Corporatiu (assessorament preventiu i defensa processal en temes de responsabilitat penal de la pròpia empresa, els membres de la junta directiva, gerents i administradors) i la confecció del Compliance Program.

Assessorament legal a l'empresa en situació d'insolvència

Assessorament legal a l’empresa o empresari autònom en situació d’insolvència per a la presentació de concurs de creditors.

Cancel·lació de deutes per llei per a particulars i autònoms mitjançant el mecanisme de segona oportunitat.

Recuperació extrajudicial d'impagaments

El nostre despatx ofereix una nova manera de solucionar els impagaments de crèdits interempresarials mitjançant la reclamació extrajudicial de les factures impagades, utilitzant un equip de professionals altament qualificats, sota la direcció d’un dels millors especialistes en la recuperació d’impagats d’Espanya.

El nostre bufet considera la negociació personal i personalitzada amb el deutor la millor manera d’arribar a un acord de pagaments i es recolza en una metodologia de negociació psicològica, tècniques de programació neurolingüística (PNL), comunicació interpersonal no agressiva i procediments de neurocobranzas.

Reclamació judicial de crèdits impagats

Quan les accions de cobrament amistoses s’han esgotat i els requeriments de pagament i negociacions extrajudicials no han fet efecte, queda plantejar-se la via judicial.

El nostre despatx pot iniciar l’anàlisi de viabilitat de les accions judicials necessàries per a la recuperació del deute sota les condicions més favorables per al client. Per aquest motiu recomanarà en els casos pertinents la via judicial que pot acabar en els procediments judicials següents:

 • Processos civils: judicis ordinaris, judicis verbals
 • Judicis especials: processos monitoris
 • Accions per a reclamar responsabilitat individual dels administradors d’empreses insolvents.
 • Accions contra els administradors d’empreses desaparegudes o tancades de manera irregular (cerrojazo empresarial)
 • Actuacions en l’àmbit de dret penal econòmic i de l’empresa
 • Assessorament integral jurídic, econòmic i financer en dret concursal a les parts que poden veure’s afectades per casos d’insolvència
×